De Wet dieren en de daarop gebaseerde gedelegeerde regelgeving brengt de tot nu toe fragmentarische wetgeving met betrekking tot dieren samen tot een integraal geheel. Hierbij worden de nu op grond van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd) geldende regels opnieuw vormgegeven.

Het gaat dus niet om een stelsel van nieuwe regels. De nieuwe systematiek biedt helderheid over geldende regelingen en is toegankelijker voor de gebruikers. De regels omtrent diergeneesmiddelen (Besluit en Regeling diergeneesmiddelen), dierlijke producten (Besluit en Regeling dierlijke producten) en diervoeders (Besluit en Regeling diervoeders) zijn per 1 januari jl. al in werking getreden.

De inwerkingtreding van de Besluiten houders van dieren en diergeneeskundigen is voorzien voor de zomer 2013. De belangrijkste reden om deze beide besluiten zo snel mogelijk in werking te laten treden is dat daarmee een voor dierenwelzijnregelgeving nieuw handhavinginstrument van kracht wordt, namelijk de bestuurlijke boete. Onder de Gwwd kan aan overtreders van dierenwelzijnregels geen bestuurlijke boete worden gegeven. Met invoering van de Wet dieren en onderliggende besluiten kan dat wel.

Een bestuurlijke boete is een sterke prikkel om een overtreder zijn gedrag te laten aanpassen en leidt tot het verhogen van de naleving van welzijnsregels en biedt een effectievere aanpak van overtreders.

Share

Leave a Reply